Krakowski RT Galicya w szeregach Best Western

Teaser

Krakowski hotel RT Galicya z pocz?tkiem marca oficjalnie do???czy?? do najwi?kszej na ??wiecie rodziny hotelowej. Jest to 19. obiekt dzia??aj?cy pod mark? Best Western w Polsce.

Best Western, lider na polskim rynku hoteli franczyzowych, powi?kszy?? swoje portfolio o kolejny komfortowy obiekt. Trzygwiazdkowy BEST WESTERN Galicya jest czwartym hotelem Grupy Kapita??owej Satoria Group S.A. (dawny PUHIT) oraz drugim nale???cej do niej sieci RT Hotels S.A., kt??ry sta?? si? pe??noprawnym cz??onkiem Best Western. Aktualnie do Best Western w Polsce nale??y 19 hoteli, kt??re udost?pniaj? ???cznie niemal 1750 pokoi.

Best Western w Polsce rozwija si? niezwykle intensywnie. Widzimy, ??e model biznesowy sieci zyskuje tu coraz wi?ksze uznanie. Z roku na rok do Best Western przyst?puje wi?cej obiekt??w. RT Hotels to kolejny przyk??ad polskiego operatora, kt??ry po przy???czeniu jednego ze swoich obiekt??w do Best Western, zdecydowa?? si? rozszerzy? wsp????prac? z sieci? – m??wi Saija Kekkonen, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Best Western na Finlandi?, kraje ba??tyckie i Polsk?.

BEST WESTERN Galicya to trzeci, po BEST WESTERN Krak??w Old Town oraz BEST WESTERN PREMIER Krak??w, obiekt sieci w Krakowie. Po??o??ony niespe??na 4 kilometry od Rynku Starego Miasta udost?pnia 63 jedno- oraz dwuosobowe pokoje z bezprzewodowym dost?pem do Internetu. Podr???? z lotniska Krak??w-Balice do hotelu zajmuje jedynie 15 minut. Wyj?tkowa lokalizacja sprawia, ??e jest to idealne miejsce zar??wno dla os??b chc?cych odpocz?? od zgie??ku miasta, jak i dla wszystkich, kt??rzy w kr??tkim czasie potrzebuj? dotrze? do samego serca stolicy Ma??opolski. 

W ostatnich miesi?cach wszystkie pokoje w hotelu zosta??y odnowione. Wymieniono w nich m.in. telewizory i ??????ka. Pomieszczenia o podwy??szonym standardzie wyposa??ono dodatkowo w zestawy do parzenia kawy i herbaty oraz wygodne sofy. Rodziny podr????uj?ce z dzie?mi mog? korzysta? z udost?pnianych na ??yczenie ??????eczek, wanienek oraz po??cieli dla swoich najm??odszych pociech. Ponadto obiekt przystosowany jest do przyj?cia zwierz?t. Po renowacji wn?trz, RT Hotels planuje na wiosn? br. modernizacj? fasady zewn?trznej budynku.   

Od wielu lat hotel cieszy si? du??ym uznaniem w??r??d go??ci biznesowych zar??wno z kraju, jak i zagranicy. Klimatyzowana sala konferencyjna przeznaczona na spotkania biznesowe oraz r????nego rodzaju imprezy przyci?ga turyst??w z ca??ej Europy.

Najwi?cej go??ci odwiedzaj?cych hotel pochodzi z Polski, jednak bardzo wiele os??b przyje??d??a do nas tak??e z Wielkiej Brytanii, Rosji b?d?? Ukrainy – m??wi Anna Stefa??czyk, Dyrektor Zarz?dzaj?cy RT Hotels. – Po przy???czeniu do mi?dzynarodowej sieci Best Western liczymy na jeszcze wi?ksze zainteresowanie przedstawicieli ??wiata biznesu r??wnie?? z innych kraj??w – podsumowuje Anna Stefa??czyk.   

W tegorocznej edycji presti??owego plebiscytu Best Hotel Award, wyr????niaj?cego najlepsze obiekty noclegowe w 46 kategoriach regionalnych i og??lnopolskich, Best Western otrzyma??a 14 nominacji. Tym samym sie? poprawi??a wynik z zesz??ego roku a?? o 5 nominacji.

O sieci Best Western

Best Western to najwi?ksza na ??wiecie rodzina hotelowa, do kt??rej nale??y obecnie ponad 4 000 hoteli w ponad 100* krajach na ca??ym ??wiecie. Dzia??aj? one pod trzema markami: BEST WESTERN, BEST WESTERN PLUS oraz BEST WESTERN PREMIER. To, co ???czy obiekty Best Western to jako??? i standard obs??ugi klient??w, wsp??lny system rezerwacyjny oraz programy sprzeda??owo ?? marketingowe. Wszystkie hotele nale???ce do sieci s? niezale??nie zarz?dzane i stanowi? w??asno??? prywatnych inwestor??w. Ka??dego dnia goszcz? ???cznie setki tysi?cy go??ci. BW Hotels Osuuskunta, okre??lany te?? jako Best Western Hotels Finland, Baltic States and Poland, jest siedzib? biura reprezentuj?cego sie? Best Western w Finlandii, krajach ba??tyckich oraz w Polsce.

* Liczby podane s? w przybli??eniu i mog? ulega? zmianom.

 

< 236010" >

?r??d??o Best Western Hotels Poland. Dostarczy?? netPR.pl
Authors

Related posts

Top