Styczniowe wyniki w Rainbow Tours

Teaser

W raporcie bie???cym numer 5/2013 Zarz?d Rainbow Tours S.A. poinformowa??, ??e warto??? jednostkowych przychod??w ze sprzeda??y z tytu??u organizacji imprez turystycznych w styczniu 2013 r. wynios??a 26,0 mln z??otych, co w por??wnaniu z analogicznym okresem w 2012 roku, w kt??rym przychody wynios??y 22,5 mln z??otych, stanowi wzrost sprzeda??y o 15,6 %.

Przychody ze sprzeda??y sp????ki w rachunku narastaj?cym za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2013 roku wynios??y 26,0 mln z?? i s? wy??sze o 15,6 %, od przychod??w za okres od 1 stycznia ?? 31 stycznia 2012 roku, kt??re wynios??y 22,5 mln z??.

Zarz?d Grupy Kapita??owej Rainbow Tours S.A. r??wnie?? poinformowa??, ??e warto??? skonsolidowanych przychod??w ze sprzeda??y Grupy Kapita??owej Rainbow Tours S.A. (bez wy???cze?? konsolidacyjnych) wynios??a w styczniu 2013 roku 27,2 mln PLN, co w por??wnaniu z analogicznym okresem 2012 r., w kt??rym przychody wynios??y 24,5 mln PLN, stanowi wzrost sprzeda??y o 11,0 %. Przychody ze sprzeda??y Grupy w rachunku narastaj?cym za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2013 roku wynios??y 27,2 mln z?? i s? wy??sze o 11,0 %, od przychod??w za okres od 1 stycznia ?? 31 stycznia 2012 roku, kt??re wynios??y 24,5 mln z??.

< 235384" >

?r??d??o Rainbow Tours. Dostarczy?? netPR.pl
Authors

Related posts

Top