Wurstelprater – najstarszy lunapark na świecie

Wurstelprater – najstarszy lunapark na świecie.

autorem artykułu jest Mirek Nikolin


Park rozrywki znajduje się w parku publicznym Wiener Prater, mierzącym 1700 ha i położonym między Dunajem a Kanałem Dunajskim. Pierwsza wzmianka historyczna na temat tego obszaru pochodzi z 1162 roku, wtedy Fryderyk I ofiarował te ziemię niejakiemu Konradowi. Nazwa Prater pochodzi od łacińskiego słowa „pratum” oznaczającego po prostu łąki. Samo „Prater” pojawiło się w zapiskach z 1403 roku i ma związek z małą wysepką na Dunaju. Początkowo tereny parku były miejscem polowań rodziny Habsburgów, dopiero w 1766 roku cesarz Józef II zezwolił na organizowanie w parku miejsc rozrywki (np. budowanie kafejek) co dało początek legendzie Prateru jako najlepszego miejsca do zabawy. Na terenie Prateru znajduje się także Messegelände – czyli centrum wystaw artystycznych i Ernst Happel Stadium, potocznie nazywany stadionem Prater, gdzie odbywają się imprezy muzyczne i sportowe.wurstelprater1W 2004 roku rozpoczęto na jego terenie budowę metra. Przez park mają przewijać się trzy stacje Vienna U-Bahn – wiedeńskiej ekspresowej kolejki podziemnej.W sercu Wiener Prater znajdziemy Wurstelprater. Są tu prawdopodobnie wszystkie możliwe rodzaje karuzel i innych typowych dla takich miejsc maszyn. Według oficjalnych danych ze strony internetowej parku, das Riesenrad – najwyższy Diabelski Młyn (od niego wzięła się nazwa tego typu karuzeli) ma 64,75 metra wysokości i waży 430 ton. Służy raczej jako punkt widokowy niż miejsce szalonej zabawy – podobnie jak dzięki London Eye w stolicy Wielkiej Brytanii, tu możemy podziwiać panoramę miasta, ponieważ młyn obraca się bardzo wolno.
Z innych istotnych dla tego miejsca atrakcji należy wymienić też Boomerang, jedyny rollercoaster, który jeździ w obie strony (stąd porównanie do bumerangu) czy Blumenrad czyli popularne na całym świecie „parasolki” (albo „kwiaty” – jeśli chcemy być wierni nazwie) – sześcioosobowe kabiny obracające się wokół własnej osi podczas jazdy po okręgu, niezbyt szybko co także czyni je dobrym punktem widokowym na cały Prater. Rozrywką familijną jest też przejażdżka kolejką po tzw. „zamku strachów”, który niekoniecznie musi straszyć, za to zabiera podróżnych w podróż po magicznej krainie. Skoro już mowa o kolejkach, nie można nie wspomnieć o mającej już ponad siedemdziesiąt lat Liliputbahn („Pociąg dla liliputów”). Jeśli dysponujemy odpowiednią ilością funduszy, „ciuchcia” zawiezie nas dookoła Prateru. Jeśli nie – możemy przejechać tylko do jednej stacji.Jest też i miejsce o wartości edukacyjnej czyli Planetarium, w którym dowiemy się wszystkiego na temat kosmosu – tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej.Park rozrywki rozwija się nieustannie. Poza zabytkowymi karuzelami w Wurstelprater znajdziemy też najnowsze zdobycze maszyn do rozrywki, w tym nową generację rollercoasterów na wzór tych dostępnych w bardzo nowoczesnych wesołych miasteczkach.Wejście do parku jest darmowe, a za skorzystanie z lunaparkowej atrakcji zapłacimy od 1 do 40 Euro. Sezon otwarcia wesołego miasteczka trwa od 15 marca do 31 października, od 10 rano do 1 w nocy. Wtedy można się w parku bawić, bo dla zwiedzających czynny jest przez cały rok. Jeżeli chcemy przez dłuższy czas korzystać z atrakcji oferowanych przez park, możemy zarezerwować pokój we Wiedniu w jednym z pobliskich hoteli i schronisk.
Najtańsze bilety autokarowe do Wiednia kosztują od 90zł, bilety lotnicze około 160zł w jedną stronę. Zwiedzając zabytki Wiednia warto zatrzymać się na tani nocleg we Wiedniu. Oferują dla swoich klientów atrakcyjne ceny noclegów i niepowtarzalny klimat oraz miejscową kuchnie.Artykuł pochodzi z serwisu Porównywarka noclegów – 30 systemów rezerwacyjnych i 800 000 miejsc noclegowych w jednej wyszukiwarce.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Park rozrywki znajduje si� w parku publicznym Wiener Prater, mierz�cym 1700 ha i po�o�onym mi�dzy Dunajem a Kana�em Dunajskim. Pierwsza wzmianka historyczna na temat tego obszaru pochodzi z 1162 roku, wtedy Fryderyk I ofiarowa� te ziemi� niejakiemu Konradowi. Nazwa Prater pochodzi od �aci�skiego s�owa „pratum” oznaczaj�cego po prostu ��ki. Samo „Prater” pojawi�o si� w zapiskach z 1403 roku i ma zwi�zek z ma�� wysepk� na Dunaju. Pocz�tkowo tereny parku by�y miejscem polowa� rodziny Habsburg�w, dopiero w 1766 roku cesarz J�zef II zezwoli� na organizowanie w parku miejsc rozrywki (np. budowanie kafejek) co da�o pocz�tek legendzie Prateru jako najlepszego miejsca do zabawy. Na terenie Prateru znajduje si� tak�e Messegel�nde – czyli centrum wystaw artystycznych i Ernst Happel Stadium, potocznie nazywany stadionem Prater, gdzie odbywaj� si� imprezy muzyczne i sportowe.wurstelprater1W 2004 roku rozpocz�to na jego terenie budow� metra. Przez park maj� przewija� si� trzy stacje Vienna U-Bahn – wiede�skiej ekspresowej kolejki podziemnej.W sercu Wiener Prater znajdziemy Wurstelprater. S� tu prawdopodobnie wszystkie mo�liwe rodzaje karuzel i innych typowych dla takich miejsc maszyn. Wed�ug oficjalnych danych ze strony internetowej parku, das Riesenrad – najwy�szy Diabelski M�yn (od niego wzi�a si� nazwa tego typu karuzeli) ma 64,75 metra wysoko�ci i wa�y 430 ton. S�u�y raczej jako punkt widokowy ni� miejsce szalonej zabawy – podobnie jak dzi�ki London Eye w stolicy Wielkiej Brytanii, tu mo�emy podziwia� panoram� miasta, poniewa� m�yn obraca si� bardzo wolno.
Z innych istotnych dla tego miejsca atrakcji nale�y wymieni� te� Boomerang, jedyny rollercoaster, kt�ry je�dzi w obie strony (st�d por�wnanie do bumerangu) czy Blumenrad czyli popularne na ca�ym �wiecie „parasolki” (albo „kwiaty” – je�li chcemy by� wierni nazwie) – sze�cioosobowe kabiny obracaj�ce si� wok� w�asnej osi podczas jazdy po okr�gu, niezbyt szybko co tak�e czyni je dobrym punktem widokowym na ca�y Prater. Rozrywk� familijn� jest te� przeja�d�ka kolejk� po tzw. „zamku strach�w”, kt�ry niekoniecznie musi straszy�, za to zabiera podr�nych w podr� po magicznej krainie. Skoro ju� mowa o kolejkach, nie mo�na nie wspomnie� o maj�cej ju� ponad siedemdziesi�t lat Liliputbahn („Poci�g dla liliput�w”). Je�li dysponujemy odpowiedni� ilo�ci� funduszy, „ciuchcia” zawiezie nas dooko�a Prateru. Je�li nie – mo�emy przejecha� tylko do jednej stacji.Jest te� i miejsce o warto�ci edukacyjnej czyli Planetarium, w kt�rym dowiemy si� wszystkiego na temat kosmosu – tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej.Park rozrywki rozwija si� nieustannie. Poza zabytkowymi karuzelami w Wurstelprater znajdziemy te� najnowsze zdobycze maszyn do rozrywki, w tym now� generacj� rollercoaster�w na wz�r tych dost�pnych w bardzo nowoczesnych weso�ych miasteczkach.Wej�cie do parku jest darmowe, a za skorzystanie z lunaparkowej atrakcji zap�acimy od 1 do 40 Euro. Sezon otwarcia weso�ego miasteczka trwa od 15 marca do 31 pa�dziernika, od 10 rano do 1 w nocy. Wtedy mo�na si� w parku bawi�, bo dla zwiedzaj�cych czynny jest przez ca�y rok. Je�eli chcemy przez d�u�szy czas korzysta� z atrakcji oferowanych przez park, mo�emy zarezerwowa� pok�j we Wiedniu w jednym z pobliskich hoteli i schronisk.
Najta�sze bilety autokarowe do Wiednia kosztuj� od 90z�, bilety lotnicze oko�o 160z� w jedn� stron�. Zwiedzaj�c zabytki Wiednia warto zatrzyma� si� na tani nocleg we Wiedniu. Oferuj� dla swoich klient�w atrakcyjne ceny nocleg�w i niepowtarzalny klimat oraz miejscow� kuchnie.


Artyku� pochodzi z serwisu Por�wnywarka nocleg�w – 30 system�w rezerwacyjnych i 800 000 miejsc noclegowych w jednej wyszukiwarce.


Artyku� pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#lunapark wiedeń #wiedeń lunapark #Wurstelprater #lunapark w wiedniu #prater wiedeń cennik #prater cennik #lunapark prater #lunapark wieden #wieden lunapark #lunapark anglia

Authors

Related posts

Top