Wurstelprater – najstarszy lunapark na ??wiecie

Wurstelprater – najstarszy lunapark na ??wiecie.

autorem artyku??u jest Mirek Nikolin


Park rozrywki znajduje si? w parku publicznym Wiener Prater, mierz?cym 1700 ha i po??o??onym mi?dzy Dunajem a Kana??em Dunajskim. Pierwsza wzmianka historyczna na temat tego obszaru pochodzi z 1162 roku, wtedy Fryderyk I ofiarowa?? te ziemi? niejakiemu Konradowi. Nazwa Prater pochodzi od ??aci??skiego s??owa „pratum” oznaczaj?cego po prostu ???ki. Samo „Prater” pojawi??o si? w zapiskach z 1403 roku i ma zwi?zek z ma??? wysepk? na Dunaju. Pocz?tkowo tereny parku by??y miejscem polowa?? rodziny Habsburg??w, dopiero w 1766 roku cesarz J??zef II zezwoli?? na organizowanie w parku miejsc rozrywki (np. budowanie kafejek) co da??o pocz?tek legendzie Prateru jako najlepszego miejsca do zabawy. Na terenie Prateru znajduje si? tak??e Messegel?nde – czyli centrum wystaw artystycznych i Ernst Happel Stadium, potocznie nazywany stadionem Prater, gdzie odbywaj? si? imprezy muzyczne i sportowe.wurstelprater1W 2004 roku rozpocz?to na jego terenie budow? metra. Przez park maj? przewija? si? trzy stacje Vienna U-Bahn – wiede??skiej ekspresowej kolejki podziemnej.W sercu Wiener Prater znajdziemy Wurstelprater. S? tu prawdopodobnie wszystkie mo??liwe rodzaje karuzel i innych typowych dla takich miejsc maszyn. Wed??ug oficjalnych danych ze strony internetowej parku, das Riesenrad – najwy??szy Diabelski M??yn (od niego wzi???a si? nazwa tego typu karuzeli) ma 64,75 metra wysoko??ci i wa??y 430 ton. S??u??y raczej jako punkt widokowy ni?? miejsce szalonej zabawy – podobnie jak dzi?ki London Eye w stolicy Wielkiej Brytanii, tu mo??emy podziwia? panoram? miasta, poniewa?? m??yn obraca si? bardzo wolno.
Z innych istotnych dla tego miejsca atrakcji nale??y wymieni? te?? Boomerang, jedyny rollercoaster, kt??ry je??dzi w obie strony (st?d por??wnanie do bumerangu) czy Blumenrad czyli popularne na ca??ym ??wiecie „parasolki” (albo „kwiaty” – je??li chcemy by? wierni nazwie) – sze??cioosobowe kabiny obracaj?ce si? wok???? w??asnej osi podczas jazdy po okr?gu, niezbyt szybko co tak??e czyni je dobrym punktem widokowym na ca??y Prater. Rozrywk? familijn? jest te?? przeja??d??ka kolejk? po tzw. „zamku strach??w”, kt??ry niekoniecznie musi straszy?, za to zabiera podr????nych w podr???? po magicznej krainie. Skoro ju?? mowa o kolejkach, nie mo??na nie wspomnie? o maj?cej ju?? ponad siedemdziesi?t lat Liliputbahn („Poci?g dla liliput??w”). Je??li dysponujemy odpowiedni? ilo??ci? funduszy, „ciuchcia” zawiezie nas dooko??a Prateru. Je??li nie – mo??emy przejecha? tylko do jednej stacji.Jest te?? i miejsce o warto??ci edukacyjnej czyli Planetarium, w kt??rym dowiemy si? wszystkiego na temat kosmosu – tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej.Park rozrywki rozwija si? nieustannie. Poza zabytkowymi karuzelami w Wurstelprater znajdziemy te?? najnowsze zdobycze maszyn do rozrywki, w tym now? generacj? rollercoaster??w na wz??r tych dost?pnych w bardzo nowoczesnych weso??ych miasteczkach.Wej??cie do parku jest darmowe, a za skorzystanie z lunaparkowej atrakcji zap??acimy od 1 do 40 Euro. Sezon otwarcia weso??ego miasteczka trwa od 15 marca do 31 pa??dziernika, od 10 rano do 1 w nocy. Wtedy mo??na si? w parku bawi?, bo dla zwiedzaj?cych czynny jest przez ca??y rok. Je??eli chcemy przez d??u??szy czas korzysta? z atrakcji oferowanych przez park, mo??emy zarezerwowa? pok??j we Wiedniu w jednym z pobliskich hoteli i schronisk.
Najta??sze bilety autokarowe do Wiednia kosztuj? od 90z??, bilety lotnicze oko??o 160z?? w jedn? stron?. Zwiedzaj?c zabytki Wiednia warto zatrzyma? si? na tani nocleg we Wiedniu. Oferuj? dla swoich klient??w atrakcyjne ceny nocleg??w i niepowtarzalny klimat oraz miejscow? kuchnie.Artyku?? pochodzi z serwisu Por??wnywarka nocleg??w – 30 system??w rezerwacyjnych i 800 000 miejsc noclegowych w jednej wyszukiwarce.


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Park rozrywki znajduje si??? w parku publicznym Wiener Prater, mierz???cym 1700 ha i po???o???onym mi???dzy Dunajem a Kana???em Dunajskim. Pierwsza wzmianka historyczna na temat tego obszaru pochodzi z 1162 roku, wtedy Fryderyk I ofiarowa??? te ziemi??? niejakiemu Konradowi. Nazwa Prater pochodzi od ???aci???skiego s???owa „pratum” oznaczaj???cego po prostu ??????ki. Samo „Prater” pojawi???o si??? w zapiskach z 1403 roku i ma zwi???zek z ma?????? wysepk??? na Dunaju. Pocz???tkowo tereny parku by???y miejscem polowa??? rodziny Habsburg???w, dopiero w 1766 roku cesarz J???zef II zezwoli??? na organizowanie w parku miejsc rozrywki (np. budowanie kafejek) co da???o pocz???tek legendzie Prateru jako najlepszego miejsca do zabawy. Na terenie Prateru znajduje si??? tak???e Messegel???nde – czyli centrum wystaw artystycznych i Ernst Happel Stadium, potocznie nazywany stadionem Prater, gdzie odbywaj??? si??? imprezy muzyczne i sportowe.wurstelprater1W 2004 roku rozpocz???to na jego terenie budow??? metra. Przez park maj??? przewija??? si??? trzy stacje Vienna U-Bahn – wiede???skiej ekspresowej kolejki podziemnej.W sercu Wiener Prater znajdziemy Wurstelprater. S??? tu prawdopodobnie wszystkie mo???liwe rodzaje karuzel i innych typowych dla takich miejsc maszyn. Wed???ug oficjalnych danych ze strony internetowej parku, das Riesenrad – najwy???szy Diabelski M???yn (od niego wzi???a si??? nazwa tego typu karuzeli) ma 64,75 metra wysoko???ci i wa???y 430 ton. S???u???y raczej jako punkt widokowy ni??? miejsce szalonej zabawy – podobnie jak dzi???ki London Eye w stolicy Wielkiej Brytanii, tu mo???emy podziwia??? panoram??? miasta, poniewa??? m???yn obraca si??? bardzo wolno.
Z innych istotnych dla tego miejsca atrakcji nale???y wymieni??? te??? Boomerang, jedyny rollercoaster, kt???ry je???dzi w obie strony (st???d por???wnanie do bumerangu) czy Blumenrad czyli popularne na ca???ym ???wiecie „parasolki” (albo „kwiaty” – je???li chcemy by??? wierni nazwie) – sze???cioosobowe kabiny obracaj???ce si??? wok??? w???asnej osi podczas jazdy po okr???gu, niezbyt szybko co tak???e czyni je dobrym punktem widokowym na ca???y Prater. Rozrywk??? familijn??? jest te??? przeja???d???ka kolejk??? po tzw. „zamku strach???w”, kt???ry niekoniecznie musi straszy???, za to zabiera podr???nych w podr??? po magicznej krainie. Skoro ju??? mowa o kolejkach, nie mo???na nie wspomnie??? o maj???cej ju??? ponad siedemdziesi???t lat Liliputbahn („Poci???g dla liliput???w”). Je???li dysponujemy odpowiedni??? ilo???ci??? funduszy, „ciuchcia” zawiezie nas dooko???a Prateru. Je???li nie – mo???emy przejecha??? tylko do jednej stacji.Jest te??? i miejsce o warto???ci edukacyjnej czyli Planetarium, w kt???rym dowiemy si??? wszystkiego na temat kosmosu – tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej.Park rozrywki rozwija si??? nieustannie. Poza zabytkowymi karuzelami w Wurstelprater znajdziemy te??? najnowsze zdobycze maszyn do rozrywki, w tym now??? generacj??? rollercoaster???w na wz???r tych dost???pnych w bardzo nowoczesnych weso???ych miasteczkach.Wej???cie do parku jest darmowe, a za skorzystanie z lunaparkowej atrakcji zap???acimy od 1 do 40 Euro. Sezon otwarcia weso???ego miasteczka trwa od 15 marca do 31 pa???dziernika, od 10 rano do 1 w nocy. Wtedy mo???na si??? w parku bawi???, bo dla zwiedzaj???cych czynny jest przez ca???y rok. Je???eli chcemy przez d???u???szy czas korzysta??? z atrakcji oferowanych przez park, mo???emy zarezerwowa??? pok???j we Wiedniu w jednym z pobliskich hoteli i schronisk.
Najta???sze bilety autokarowe do Wiednia kosztuj??? od 90z???, bilety lotnicze oko???o 160z??? w jedn??? stron???. Zwiedzaj???c zabytki Wiednia warto zatrzyma??? si??? na tani nocleg we Wiedniu. Oferuj??? dla swoich klient???w atrakcyjne ceny nocleg???w i niepowtarzalny klimat oraz miejscow??? kuchnie.


Artyku??? pochodzi z serwisu Por???wnywarka nocleg???w – 30 system???w rezerwacyjnych i 800 000 miejsc noclegowych w jednej wyszukiwarce.


Artyku??? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#lunapark wiedeń #wiedeń lunapark #Wurstelprater #lunapark w wiedniu #prater wiedeń cennik #prater cennik #lunapark prater #lunapark wieden #wieden lunapark #lunapark anglia

Authors

Related posts

Top