T?cza

T?cza jest pieknym dowodem na to, ?e ?wiat?o bia?e sk?ada si? z r?nych barw sk?adowych. Kiedy ono powstaje? Wtedy, kiedy promienie s?oneczne padaj?ce zza plecw obserwatora za?amuj? si? i odbijaj? w kroplach wody znajduj?cych si? w powietrzu. Przy powstawaniu t?czy g?wnej ?wiat?o s?oneczne wchodz?c do kropli za?amuje si? odbija si? od jej przeciwnej strony wychodz?c znowu za?amuje si?. Po tym przej?ciu ?wiat?o wychodzi na zewn?trz w postaci pasma barw.

Czasami mo?na zaobserwowa? s?absz? t?cz? wtrn?, po?o?ona jest ona na zewn?trz t?czy g?wnej. Barwy tej drugiej t?czy u?o?one s? odwrotnie. Powstaje ona, z ?wiat?a padaj?cego dalej od osi kropla – promie?, wwczas ?wiat?o ulega dwukrotnie odbiciu wewn?trz kropli i dopiero potem wychodzi na zewn?trz.

T?cza druga i trzecia i nast?pne zawsze towarzyszy t?czy g?wnej, lecz s? one znacznie s?absze od t?czy g?wnej.

Authors

Related posts

Top