Zakupy spo??ywcze online w czasie pandemii ?? dost?pne dla coraz wi?kszej liczby Polak??w

Warszawa, 29.10.2020

Zakupy spo??ywcze online w czasie pandemii ?? dost?pne dla coraz wi?kszej liczby Polak??w

Mieszka??cy Wroc??awia jeszcze w tym roku b?d? mogli zrobi? kompleksowe zakupy spo??ywcze przez internet, korzystaj?c z us??ug Frisco.pl – najch?tniej wybieranego sklepu spo??ywczego online. Sklep zaoferuje klientom dost?p do najwy??szej jako??ci produkt??w, bez wychodzenia z domu, z bezpieczn? dostaw? nawet na nast?py dzie??.
Na Frisco.pl klienci mog? wybiera? spo??r??d tysi?cy produkt??w w cenach na poziomie hipermarket??w: zar??wno ??wie??ych owoc??w, warzyw, mi?s, ryb czy nabia??u jak r??wnie?? szerokiego asortymentu produkt??w og??lnospo??ywczych i gospodarstwa domowego. Dzi?ki temu Frisco.pl zapewnia mo??liwo??? zrobienia w jednym miejscu kompleksowych zakup??w z dostaw?, bez wychodzenia z domu, co w obecnej sytuacji mo??e stanowi? bezpieczn? i wygodn? alternatyw? dla du??ych zakup??w spo??ywczych w sklepach stacjonarnych. Specjalnie dla wroc??awian, oferta zostanie wzbogacona o produkty lokalnych dostawc??w, a tak??e ekologiczne oraz wega??skie artyku??y od polskich producent??w.
Od ponad 14 lat Frisco.pl budowa??o swoje do??wiadczenie w aglomeracji Warszawskiej. I to z sukcesem: w stolicy sklep dowozi zakupy ju?? do blisko 120 tys. gospodarstw domowych i jest najch?tniej wybieranym sklepem spo??ywczym online, wyprzedzaj?c tym samym du??ych graczy, znanych z tradycyjnych zakup??w.
– Klienci ceni? nas za wysok? jako??? ??wie??ych produkt??w, punktualno??? dostaw i kompletno??? zam??wie?? osi?gaj?c? a?? 99,6% artyku????w. Wierzymy, ??e dzi?ki tym przewagom mieszka??cy Wroc??awia odkryj? zupe??nie now? jako??? zamawiania produkt??w spo??ywczych przez internet, kt??re szczeg??lnie w obecnej sytuacji s? po???dan? alternatyw? dla zakup??w w tradycyjnych sklepach ?? m??wi Jacek Palec, prezes Frisco.pl.
Kluczem zapewniaj?cym najwy??sz? jako??? produkt??w ??wie??ych jest unikalny model dostawy Frisco.pl, kt??ry zak??ada jak najkr??tsz? drog? od producenta do domu klienta. Produkty b?d? porcjowane i pakowane bezpo??rednio u dostawc??w pod indywidualne zapotrzebowanie, przewo??one do magazynu Frisco.pl we Wroc??awiu, a nast?pnie dostarczane specjalnymi Frisco Vanami (samochodami z ch??odni?) ?? do domu zamawiaj?cego. Dzi?ki temu produkty nie b?d? le??e? na p????kach i zachowaj? najwy??sz? ??wie??o???. A dostawa? Jest zupe??nie bezkontaktowa ?? kierowca zostawi zakupy pod drzwiami, a p??atno??? zosta??a ograniczona do metod online. Dodatkowo w celu zwi?kszenia bezpiecze??stwa klient??w i pracownik??w, zgodnie z wytycznymi WHO i G????wnego Inspektora Sanitarnego ?? przed wej??ciem na teren firmy pracownicy przechodz? kontrol? stanu zdrowia oraz zak??adaj? maseczki ochronne i jednorazowe r?kawiczki.
Dokonywanie zakup??w na Frisco.pl jest wyj?tkowo komfortowe: klienci nie musz? p??aci? za dostaw? przy zam??wieniach powy??ej 250 z??, maj? dost?p do szerokiej oferty produkt??w w cenach na poziomie hipermarket??w, a strona i aplikacja mobilna – bazuj?c na wcze??niejszych wyborach – inteligentnie dopasowuje si? do potrzeb ka??dego klienta, podpowiadaj?c co jeszcze w??o??y? do koszyka.
Zakupy online b?d? dost?pne dla mieszka??c??w Wroc??awia jeszcze w tym roku, natomiast ju?? teraz klienci mog? zapisywa? si? do newslettera (link), by dowiedzie? si? jako pierwsi o starcie us??ugi i otrzyma? wyj?tkowy prezent przy pierwszych zakupach.

O Frisco.pl:
Frisco.pl to dzia??aj?cy od 14 lat najwi?kszy supermarket internetowy w Polsce, b?d?cy nowoczesn? i wygodn? alternatywn? dla du??ych zakup??w spo??ywczych w sklepach stacjonarnych. Oferuje szeroki asortyment produkt??w oraz ceny na poziomie hipermarket??w. Dzi?ki temu zapewnia mo??liwo??? zaoszcz?dzenia czasu oraz zrobienia w jednym miejscu kompleksowych zakup??w z dostaw?, bez wychodzenia z domu. Frisco.pl posiada w??asne zaplecze magazynowe z zaawansowanym systemem obs??ugi zam??wie??. By zapewni? najwy??sz? jako??? produkt??w ??wie??ych, s? one porcjowane i pakowane bezpo??rednio u dostawc??w pod indywidualne zapotrzebowanie. Zam??wienia s? nast?pnie dostarczane pod wskazany adres od poniedzia??ku do niedzieli w okre??lonej przez klienta godzinie.

Authors
Top