Europejski Dzie?? Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Jak wygl?da dieta Polak??w?

Warszawa, 6 listopada 2020

Europejski Dzie?? Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
Jak wygl?da dieta Polak??w?

Nie od dzi?? wiadomo, ??e dobrze zbilansowana dieta ma ogromny wp??yw na nasze funkcjonowanie oraz zdrowie. Europejski Dzie?? Zdrowego Jedzenia i Gotowania to doskona??y moment na to, by zwr??ci? uwag? na ??ywienie najm??odszych smakoszy, wzi?? pod lup? dobre nawyki oraz regularne spo??ywanie posi??k??w. Jak wygl?da codzienne menu Polak??w? Gdzie zasz??y zmiany? Co powinni??my wyeliminowa??

8 listopada b?dziemy obchodzi? Europejski Dzie?? Zdrowego Jedzenia i Gotowania. ??wi?to od 2007 r. organizuj? wsp??lnie Komisja Europejska oraz Euro-toques ?? organizacja zrzeszaj?ca szef??w kuchni z ca??ej Europy. Dzi?ki jego obchodom, idea zdrowego ??ywienia mo??e dotrze? do znacznej rzeszy os??b ?? warsztaty czy kampanie edukacyjne pomog? w utrwaleniu tej ??wiadomo??ci. Jest to szczeg??lnie wa??ne w przypadku najm??odszych. Jak pokazuj? badania, dzieci coraz cz???ciej maj? problem z prawid??ow? wag?. U doros??ych Polak??w niestety nie jest lepiej ?? z danych wynika, ??e 61 proc. Polak??w ma problem z nadmiern? mas? cia??a. Mnogo??? dost?pnych na rynku s??odyczy, wszechobecny cukier i p?d ??ycia niestety nie sprzyjaj? temu, by zadba? o codzienn? diet?. Co zatem mo??emy dla siebie zrobi??

Nawyki Polak??w na talerzu
Nie trzeba chyba nikogo przekonywa? do tego, ??e w zdrowym ciele zdrowy duch. Z raportu CBOS ??Jak zdrowo od??ywiaj? si? Polacy?? wynika, ??e a?? 80% przebadanych Polak??w jest przekonanych, ??e od??ywia si? zdrowo lub bardzo zdrowo. Rzadziej ni?? co pi?ta osoba wskaza??a sw??j codzienny jad??ospis jako niezdrowy. Ponad po??owa badanych przyzna??a si? do spo??ywania owoc??w i warzyw raz dziennie, jednak problem tkwi w tym, ??e jedno jab??ko czy marchewka to zbyt ma??o. Powinni??my spo??ywa? zdecydowanie wi?cej ryb ?? 62% badanych uwa??a, ??e spo??ywa ich za ma??o. W p?dzie codzienno??ci robimy zakupy ??na szybko?, cz???ciej si?gaj?c tym samym po niezdrowe zapychacze i gotowe posi??ki. Jak temu zaradzi??

Zdrowie na talerzu bez wym??wek
Na przeciw naszemu zmieniaj?cemu si? ??wiatu przychodz? r????nego rodzaju aplikacje. Jedne licz? nasze zapotrzebowanie energetyczne, inne pomagaj? w zdrowych zakupach. Liczenie kalorii i spami?tywanie ich za ka??dym razem jest uci???liwe. Je??li chcesz nad nimi zapanowa?, stw??rz notatk? w swoim smartfonie lub zainstaluj specjaln? aplikacj?, do kt??rej wprowadzasz produkt, orientacyjn? gramatur? lub ilo??? i.. gotowe! Dane CBOS pokazuj?, ??e jedna czwarta Polak??w si?ga po s??odycze przynajmniej raz w ci?gu dnia. Podczas wizyty w sklepie nie mo??esz powstrzyma? si? przed kupieniem kilku zdecydowanie ma??o zdrowych przek?sek lub nie masz czasu na to, by wybra? si? z list? zakup??w do sklepu? Postaw na dostawy wprost pod Twoje drzwi. Zaoszcz?dzisz w ten spos??b cenny czas i unikniesz podjadania t??ustych czy pe??nych cukru, s??odkich przek?sek. Szukasz potrzebnych produkt??w, dodajesz je do wirtualnego koszyka i czekasz na kuriera. Zwr??? jednak uwag? na to, aplikacja mia??a szeroki wachlarz partner??w, tak jak na przyk??ad Glovo. Dzi?ki temu mo??esz dowolnie przebiera? w produktach z danego punktu i zmienia? sklep czy punkt zale??nie od dnia i Twoich preferencji.

Ju?? nie samym czerwonym mi?sem Polska stoi
M??wi?c o zdrowych nawykach, nie powinni??my zapomina? o ograniczeniu w naszej diecie mi?sa. Bia??o jest nam niezb?dne do utrzymania zdrowia w ryzach, jednak z ??atwo??ci? mo??emy pozyska? je z ro??lin. I tutaj akurat mamy si? czym pochwali?! Spo??ycie mi?sa z roku na rok sukcesywnie spada. Polacy, wed??ug danych Glovo, nawet w dostawach da?? z restauracji, ch?tniej ni?? w poprzednich latach wybieraj? wszelkiego rodzaju sa??aty, ale tak??e bezmi?sne wersje burger??w czy kebab??w. To dobra prognoza na przysz??o???, bowiem dieta eliminuj?ca lub ograniczaj?ca mi?so z codziennego menu dzia??a korzystnie na nasze zdrowie.

Ka??dy dzie?? jest dobry na pozytywne zmiany w naszym ??yciu. Europejski Dzie?? Zdrowego Jedzenia i Gotowania motywuje nas i u??wiadamia, jak bardzo dobre nawyki ??ywieniowe powinny le??e? u podstaw naszej codzienno??ci.

Authors
Top