Sportowy lockdown, czyli jak dba? o zdrowie i kondycj? w nowej normalno??ci?

11/17/20

Sportowy lockdown, czyli jak dba? o zdrowie i kondycj? w nowej normalno??ci?

Pandemia Covid-19 w Polsce po raz kolejny wp??yn???a na dzia??alno??? bran??y fitness. Jednak kluby i si??ownie, mimo powa??nych ogranicze??, szybko wypracowa??y nowe rozwi?zania. Ofert? dla aktywnych Polak??w maj? r??wnie?? firmy, kt??re oferuj? sprz?t do trening??w w domu.

Na kolejny w tym roku sportowy lockdown cz???? klub??w i si??owni zd???y??a si? nieco przygotowa?, dokonuj?c szybkich zmian w grafikach i zakresie prowadzonej dzia??alno??ci. Swoj? ofert? zmieniaj? tak??e producenci, dostawcy i dystrybutorzy bran??y fitness, a na fali rosn?cej popularno??ci us??ug online, nowe rozwi?zania zwi?zane ze sportem wdra??aj? tak??e polskie startupy.

Domowe rozwi?zania

Nowe potrzeby aktywnych Polak??w szybko zidentyfikowa??a polska firma IMG, dystrybutor profesjonalnego sprz?tu sportowego i w??a??ciciel marki Gipara Fitness. Firma, nie mog?c dostarcza? urz?dze?? do zamkni?tych klub??w i si??owni, postawi??a na klient??w indywidualnych i wprowadzi??a do oferty profesjonalny sprz?t do zastosowa?? domowych. Uwzgl?dniaj?c r????ne mo??liwo??ci lokalowe ?wicz?cych oraz stopie?? zaawansowania trening??w, IMG przygotowa??a zestaw Space SET, z kt??rym mo??na wykona? 35 r????nych ?wicze?? na wszystkie partie cia??a. Space SET jest kompaktowy, mo??na go przechowywa? w szufladzie i zabra? ze sob? w podr????. Dla sympatyk??w trening??w z ci???arami, powsta?? Iron SET, designerska wersja klasycznych ci???ar??w. Najbardziej wymagaj?cych zainteresuje G-wall – domowa wersja si??owni, kt??ra pozwala ?wiczy? zaledwie na 1 m kw. domowej przestrzeni.

Ponadto do ka??dej z serii urz?dze?? zosta??y przygotowane aplikacje treningowe, kt??re pomagaj? zaplanowa? i realizowa? ?wiczenia oraz kontrolowa? post?py.

Technologia i fitness

Obecnie trening w domu nie stanowi problemu ?? wystarczy motywacja, telefon, tablet lub komputer i internet. W sieci dost?pne s? setki polskich i zagranicznych kana????w z ?wiczeniami. Wyzwaniem mo??e si? jednak okaza? znalezienie w??r??d nich treningu prowadzonego przez trenera, kt??rego styl prowadzenia zaj?? czy dob??r ?wicze?? odpowiada osobie ?wicz?cej. Rozwi?zaniem tego problemu zaj??? si? polski startup FitAdept. Firma od kilku lat skupia si? na rozwijaniu nowych technologii dla bran??y fitness. W marcu br., w momencie, gdy z powodu pandemii koronawirusa wi?kszo??? Polak??w musia??a zrezygnowa? z dotychczasowych form aktywno??ci, uruchomi??a platform? do umawiania i prowadzenia indywidualnych trening??w on-line, a tak??e narz?dzie do optymalizacji plan??w treningowych. U??ytkownicy FitAdept mog? uczestniczy? w zr????nicowanych zaj?ciach, o odpowiednim dla siebie poziomie intensywno??ci, prowadzonych przez profesjonalnych trener??w. Startup oferuje tak??e dost?p do telewizyjnej platformy trening??w i materia????w zwi?zanych ze zdrowym trybem ??ycia: ?wiczeniami, dietami czy aktywnym sp?dzaniem czasu.

Bezpiecznie i w zgodzie z natur?

Nowa rzeczywisto??? przewarto??ciowa??a priorytety wielu Polak??w, kt??rzy teraz bardziej ni?? kiedykolwiek chc? dba? o siebie, ale i o ??rodowisko. Zmieniaj?c formu??? aktywno??ci w domu lub ?wicz?c na si??owni chcemy ju?? nie tylko bezpiecznych rozwi?za??, ale i takich kt??re minimalizuj? negatywny wp??yw na ??rodowisko naturalne. W odpowiedzi na te w??a??nie potrzeby firma IMG, kt??ra od kilku lat ma w swojej ofercie i promuje ekologiczne urz?dzenia, opracowa??a mat? treningow? ERGO-ECOTM z trzciny cukrowej. Mata, kt??r? po zu??yciu mo??na podda? recyklingowi, sprawdzi si? nie tylko w klubach, ale i w domowych przestrzeniach.

IMG oferuje tak??e ubrania wyprodukowane z butelek PET oraz urz?dzenia cardio z linii ECO-POWRTM, wytwarzaj?ce energi? elektryczn?, kt??re poza dodatkow? zach?t? do systematycznych ?wicze?? anga??uj? Polak??w w minimalizowanie negatywnego wp??ywu na ??rodowisko.

W drodze do dobrej formy

Aplikacje, platformy treningowe, zestawy akcesori??w, tak??e tych eco oraz profesjonalny sprz?t. Wszystko sprawdzi si? w domowych si??owniach. Nie mo??emy tylko zapomnie?, ??e kluczowe w dbaniu o kondycj? i zdrowie s? po prostu systematyczne ?wiczenia.

Authors
Top