Bezstresowy grudzie??? Tak, to mo??liwe!

Bezstresowy grudzie??? Tak, to mo??liwe!
Autor: Adam Adamski ?? by??y mistrz Polski w kulturystyce i za??o??yciel cateringu dietetycznego Fit Malina
Powoli wchodzimy w aur? przed??wi?teczn?, a coroczny bieg po prezenty tu??-tu??. Niestety, bo??onarodzeniowy maraton nie ma du??o wsp??lnego z aktywno??ci?, kt??ra realnie wp??yn???aby na nasz? sylwetk? i samopoczucie. Jak zadba? o siebie w grudniu?

Nie dajmy si? zwariowa?
Naukowcy s? zgodni – o ile kr??tkoterminowy stres niejako wymusza na organizmie wydzielenie dodatkowej dawki adrenaliny, to d??ugotrwa??e spi?cie mo??e prze??o??y? si? na szereg powa??nych dolegliwo??ci. W tym miejscu jednym tchem wymienia si?: nadci??nienie, ko??atanie serca, problemy z niestrawno??ci?, b??le brzucha i w klatce piersiowej, nag??e tycie (lub gwa??towny spadek wagi), wrzody ??o???dka, czy napi?cie mi???niowe.

W nat??oku grudniowych obowi?zk??w warto okre??li? swoje priorytety. Mo??e w tym roku darujmy sobie stanie w kolejkach (zak??adaj?c, ??e galerie handlowe ponownie zostan? otwarte), a 2 tygodnie wcze??niej ni?? zazwyczaj, zam??wmy najpotrzebniejsze upominki online. Zaoszcz?dzimy pieni?dze i czas, kt??ry jest niezb?dny do wykonania nast?pnego kroku.

Przede wszystkim – Ty
Grudniowy stres mo??na skutecznie redukowa? ??chwilk? dla siebie?. Taki moment powinien by? strategicznym punktem dnia nie tylko w okresie bo??onarodzeniowym. Sprawdzon? przez wielu psycholog??w metod? jest gimnastyka izometryczna. Zacznijmy po??o??enia si? w miejscu, kt??re uznajemy za najbardziej komfortowe, nast?pnie napnijmy ca??e cia??o i policzmy do?? 10. Kolejny krok ?? stopniowe rozlu??nianie mi???ni ??ydek, ud, po??ladk??w, brzucha, klatki, a na koniec ramion. I?? to tyle! Taki zestaw powt??rzmy oko??o 5, mo??e 8 razy. Na sam koniec pole??my jeszcze minut?, g???boko oddychaj?c.

Taki zestaw gwarantuje zar??wno czysto??? umys??u, jak i gotowo??? do intensywniejszych ?wicze??. Ale moment, mo??e jaka?? nagroda? Pewnie, ??e tak! Eksperci polecaj? chocia?? raz w tygodniu zafundowa? sobie niewielk? przyjemno???. Jednak nie musi si? ona wi?za? z pustymi kaloriami. Mi??ym gestem ??od siebie dla siebie? mo??e by? ksi???ka, wyj??cie do kina (i ponownie ?? je??li do grudnia wr??c?), czy spersonalizowany zestaw na choink? ?? kto nie chcia??by bombek z w??asn? podobizn??

Je???, czy nie je??????
Bez zb?dnych cliffhanger??w ?? oczywi??cie, ??e je???, ale tutaj w gr? wchodzi por??wnanie z wy??ej wymienionych bombek. Prowadz?c catering dietetyczny Fit Malina, umocni??em si? w przekonaniu, ??e nie ma jednego przepisu na zdrowy grudzie??, czy ca??y rok. Pracuj?c z moim zespo??em, wielokrotnie podkre??la??em istot? personalizacji diety ?? i tak te?? dzia??amy. Ws??uchajcie si? w potrzeby w??asnego organizmu, zw??aszcza w okresie bo??onarodzeniowym. Tradycyjne 12 potraw? W porz?dku, warto spr??bowa? ka??dego, pod warunkiem, ??e nasze wewn?trzne ??ja? pochwala tak? strategi?.

Cz?sto po ca??ym maratonie stres??w organizm pozornie chce ??odpocz???. Wtedy te?? zastawiony st???? wigilijny wydaje si? ??wietnym stymulantem. Trzymajmy nasze ??o???dki na wodzy i pami?tajmy ?? niezale??nie od pory roku, zajadanie stres??w jest wyj??ciem bardzo kr??tkoterminowym.

Authors
Top